Search
Filters

Leveransvillkor

KÖPVILLKOR: Baria Brands AB:s allmänna leveransvillkor 2021
Maskiner, utrustning tillbehör HoReCa.

Fraktkostnader
Varupriser i prislistor, offerter och orderbekräftelser anges alltid exklusive fraktkostnader. Frakt-, försäkrings- och emballagekostnader, liksom tull-, import och exportavgifter, tillkommer om inte annat anges.
Leveransvillkor
I samtliga fall där termen Fritt Fabrik används muntligen eller i Baria Brands ABs dokument så avses Ex Works enligt Incoterms 2021. Om leveranstid anges till viss dag, äger Baria Brands AB utan konsekvens förskjuta tidpunkten med upp till 2 veckor. Köparen skall informeras om sådan förskjutning.
Baria Brands ABs
samtliga leveranser sker enligt ett av följande alternativ (i avsaknad av angivet alternativ i offert eller orderbekräftelse gäller alternativ 1):

Vid leverans av utrustning utan montering
1. Enligt Allmänna leveransbestämmelser NL 01;
Utrustningen ställs till köparens förfogande på av köparen anvisat leveransadress i Sverige om inte annat anges. Köparen ombesörjer på egen risk och bekostnad bl.a. avhämtning, avlastning och in transport in till köparens lokal, näringsställe, lager, bostad.
2. Enligt Allmänna leveransbestämmelser NL 09 angiven ort (Incoterms 2021);
Köparen ombesörjer på egen risk och bekostnad mottagande och lossning.
Vid leverans av utrustning med montering.
3. Enligt Allmänna leveransbestämmelser NLM 02;
Ansvar och kostnader för lossning bäres av köparen, som skall göra mottagningskontroll i enlighet med gällande transportvillkor (NSAB2000, om inte annat anges) och därvid för Baria Brands ABs räkning framställa anmärkning till transportören. Installation och montering inbegriper inga externa anslutningar såsom el, vatten, avlopp eller ventilation, om inget annat skriftligen angetts i orderbekräftelse.
Transportvillkor
Om Baria Brands service AB bistår köparen med anordnande av transport, sker detta enligt NSAB 2015. Tidsangivelser är inte att betrakta som tidslöfte utan enbart såsom beräknad leveranstid, om inte annat skriftligen angetts.
Transportskada
Transportskada skall anmälas inom 5 dagar från mottagandet. Skador på emballage/gods skall noteras på fraktsedel innan den kvitteras. För skador som ej anmälts inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt har Baria brands AB inte något ansvar, d.v.s. köparen står ansvaret för sådana skador.
Garanti
1 år mot fabrikationsfel dock gäller detta ej glas och ljuskällor. Installation skall utföras av auktoriserad servicetekniker för att fabriksgaranti skall gälla. Baria Brands AB påtar sig ingen ersättningsskyldighet för kostnader köparen åtar sig för att för att avhjälpa fel, utan att först inhämtat Baria Brands ABs godkännande.
Äganderättsförbehåll
Äganderätten till levererade varor förbehålls Baria Brands Ab till dess samtliga är till fullo betalda. Detta gäller även levererad vara som monterats eller på annat sätt stadigvarande förbundits med egendom tillhörande beställaren eller annan tillhörig egendom.
Returer
Baria brands AB äger rätt att debitera upplupna kostnader för avbeställd vara. Returneras vara av skäl, av beställaren orsakade, äger Baria Brands AB rätt att debitera upplupna kostnader intill fullt varubelopp, dock alltid minst 20 % av varuvärdet. Returnerade vara skall vara emballerad i originalförpackning.
Dröjsmålsränta
Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta med 1,5% per påbörjad månad. Räntefakturering sker månadsvis. Leveransbestämmelserna NL01 och NLM02 samt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser 2015, förkortat NSAB 2015, kan på begäran erhållas från Baria Brands AB.

KÖPVILLKOR: Baria Brands AB:s allmänna leveransvillkor 2021
Livsmedel och dryck (Beverages).
Ordinarie leveransvillkor

Ordervärde per leveranstillfälle på minst 4000 SEK exkl. moms.
Stopptider för order:
Norrland Ordersstopp kl. 13:00 två arbetsdagar före överenskommen leveransdag.
Övriga Landet: Orderstopp kl 13:00 tre arbetsdagar före överenskommen leveransdag.

Leverans och returtagning av emballage sker enligt överenskommen leveransdag. Ev. returer och tomfat tas med vid uppvisande av giltig retursedel.
För leverans med tidspassning gäller särskild överenskommelse.
Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg samt giltig leverans uppställningsplats enligt avtal.

Särskilda leveransvillkor (avgift tillkommer)

2.1 Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas alltid godkännas av Baria Brands AB.

Exempel på särskilda leveransvillkor:
- Särskild returtagning utan ny leverans.
- Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
- Order som understiger 15 kolli alt minsta ordervärde per leveranstillfälle.

Reklamationsvillkor
Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska vara anmäld hos Baria Brands AB inom två dagar efter leverans.
I annat fall så äger Baria Brands inget ansvar för eventuella anspråk.
Fel som inte rimligtvis inte kan uppdagas vid leverans, ska anmälas omgående med vidföljande dokumentation. Med leverans avses den fysiska leveransen, också oavsett om signaturen på leveransdokumentet är otydbar eller saknas.

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till levererade varor förbehålls Baria Brands AB till dess samtliga är till fullo betalda
Dröjsmålsränta

Efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta med 1,5% per påbörjad månad. Räntefakturering sker månadsvis

All garantianspråk skall anmälas till  
Baria Brands AB
Furunäsvägen 105
941 52 Piteå
Kontakt  Info@bariabrands.se